Alg. voorwaardenAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Rctoys4u, gevestigd op de Heggenseveld 22, 7071 WN te Ulft.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nr. 09186703. Btw nummer NL163138266B01. Het Rekening nummer: NL98ABNA0605253382 tnv Rctoys4u

Artikel 1. Definities

1.1 Rctoys4u is een online winkel in radiografisch speelgoed, welke via Rctoys4u bezocht kan
worden.
1.2 Onder "Afnemer" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite die een bestelling via
de website Rctoys4u heeft geplaatst.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen
Rctoys4u en de afnemer waarop Rctoys4u deze algemene voorwaarden van
toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Rctoys4u, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
Rctoys4u en de afnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1 Rctoys4u is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Rctoys4u goede gronden
heeft om aan te nemen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden
verbonden, wordt dit binnen 5 werkdagen aan de afnemer medegedeeld.
3.2 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en
opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de
producten worden zo nauwkeurig mogelijk , waarheidsgetrouw, (weer)gegeven of gedaan.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief
verzendkosten.
Rctoys4u berekent € 7,95 verzendkosten, tenzij anders afgesproken.
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan de bestelling van een afnemer kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden
gesteld.
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de afnemer direct een bevestiging per e-mail met
daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk op de volgende manieren:
A. Via iDEAL. Als u bankiert via internet bij de ABN AMRO Bank, Rabobank, Postbank, Fortis
bank en/of SNS Bank kunt u via onze site op een vertrouwde, veilige en gemakkelijke manier
(SSL secure) elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.U kiest voor betalingswijze
I-Deal.
Na het verzenden van uw bestelling opent er een nieuw scherm waarbij u kunt kiezen voor de
bank waarbij u on-line bankiert.
U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving.
B. Vooruit betaling middels een overschrijving per bank of giro. De betaling dient dan volledig
binnen 8 dagen na orderdatum te zijn voldaan op de rekening van Rctoys4u, waarna de
bestelling, na ontvangst van de betaling, direct zal worden verstuurd. Het ordernummer dient bij
de overboeking vermeld te worden.
C. Contante betaling bij afhaal van de bestelling.
5.2 In geval van niet-tijdige betaling is Rctoys4u bevoegd de overeenkomst in redelijkheid te
ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de
betalingsverplichting volledig is nagekomen.
5.3 Voor buitenlandse overboeking heeft u het IBAN en BIC nummer nodig.
BIC nummer : ABNANL2A
IBAN nummer: NL98ABNA0605253382.

Artikel 6. Levering

6.1 Rctoys4u streeft ernaar om bestellingen binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter
verzending aan te bieden. Hiertoe is Rctoys4u echter niet verplicht.
6.2 Uiterlijk zal het produkt binnen 10 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk
(bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om andere reden vertraging, of een bestelling kan niet
dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 10 werkdagen na plaatsing
van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.3 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen
en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig
als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Retourneren / zichttermijn

7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige
orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de
webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de
exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal
het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u
contact met ons opnemen via klantenservice@rctoys4u.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde
orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in
goede orde retour ontvangen is Constateren wij bij ontvangst van de goederen dat deze niet conform
de bovenstaande eisen geretourneerd zijn, dan zullen wij alsnog het factuurbedrag innen.  
7.3 U dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door de artikelen
af te leveren op ons adres te Ulft.
Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten allen tijden voldoende te worden
gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen wij niet in ontvangst nemen en
dus ook niet crediteren.  
7.4 De artikelen, welke voor retour zijn aangemeld, dienen per omgaande, doch uiterlijk
binnen 14 werkdagen na aanmelding van de retourzzending aan ons geretourneerd te zijn.

Retouradres:
Rctoys4u
Heggenseveld 22
7071 WN Ulft.

Artikel 8. Beperkte aansprakelijkheid:

8.1 Rctoys4u is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke
onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.
8.2 Rctoys4u is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld
verkeerd of ondeskundig gebruik.
8.3 Rctoys4u spant zich in om de inhoud van rctoys4u.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of
aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
8.4 Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op rctoys4u.nl geldt een voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst
claimen met Rctoys4u.Voor op rctoys4u.nl opgenomen hyperlinks naar websites, Youtubefilms of diensten
kan Rctoys4u nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Artikel 9. Overmacht

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Rctoys4u draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan
de wet bescherming persoonsgegevens.
10.2 Rctoys4u verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en
  telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het versturen van de bestelde producten;
b. het beheren van een klantenbestand;
c. direct marketing;
d. het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten van
 Rctoys4u.
10.3 In elke commerciële boodschap welke naar de afnemer wordt verstuurd, wordt de afnemer
gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. Indien de afnemer verzet aantekent tegen
de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de
desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.
10.5 Verzet kan door de afnemer op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het in artikel 7 van deze algemene voorwaarden vermelde adres;
b. elektronisch naar het e-mailadres Info@ rctoys4u.nl

Artikel 10.6 Garantie.

Op de door Rctoys4u geleverde producten heeft u 1 Jaar garantie. Dit is de garantie zoals die
door de fabrikant, dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat
uw rechten ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke
bepalingen, onverlet.
Op batterijen, tandwielen, aandrijfriemen, motoren en accu's heeft u beperkte garantie omdat dit
slijtage gevoelige onderdelen zijn, Dit houdt in dat wij garanderen dat ze bij het eerste gebruik
goed functioneren.
10.7 Heeft u een defect of beschadigd artikel ontvangen dan dient dit binnen 48 uur na ontvangst
gemeldt te worden. Na bevestiging van Rctoys4u dient het artikel retour gezonden te worden aan
rctoys4u.
Bij retour zending dient dit te gebeuren in de originele verpakking. Alle toebehoren zoals batterijen,
laders, accu's enz... dienen tevens te worden geretourneerd. Indien het artikel onzorgvuldig is verpakt,
vervalt het recht op garantie. Alle kosten die voortvloeien uit het heen en weer zenden van en naar
de klant komen voor rekening van de klant.
10.8 De garantie vervalt.
- indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
- indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten
aanbrengen door derden.
- bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde
netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van
buiten komende oorzaken of onheilen.
- indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing
omschreven wijze is onderhouden of gebruikt.
- indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
10.9 Onterechte garantieaanspraken.
In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect
vaststelbaar, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, etc.) zullen de artikelen
retour gezonden worden en onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Eventuele
kosten die aan ons in rekening zijn gebracht door onze leverancier zullen aan u worden
doorberekend. 

Artikel 11. Klachtenregeling

11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan
nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht
te laten behandelen door de geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van
een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt
dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
12.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1 Rctoys4u behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de
gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
13.2 Op elke overeenkomst tussen Rctoys4u en de afnemer is Nederlands recht van
toepassing.